سنگینی ذکر سجده نسبت به رکوع :::  ارسالی ←
اعضای کانال مخاطبان
  کانال مخاطبان