سنگینی ذکر سجده نسبت به رکوع
اعضای کانال مخاطبان
  کانال مخاطبان