حیات وحش پارک ملی بهرام گور در شهرستان نی ریز :::  ارسالی ←
مزرعه گل آفتاب گردان،مرودشت :::  ارسالی ← رامین حق پرست
اولین اجرای گروه سرود آباده درمشهدمقدس :::  ارسالی ←
اعضای کانال مخاطبان
  کانال مخاطبان