باران -جهرم
دستور تهيه: :::  ارسالی ←
ابشار-بنارویه :::  ارسالی ← M. PKY
برپایی نمایشگاه دوهزار کاردستی کودکان جهرمی :::  ارسالی ← M. PKY
اعضای کانال مخاطبان
  کانال مخاطبان