ابشار-بنارویه
دستور تهيه: :::  ارسالی ←
برپایی نمایشگاه دوهزار کاردستی کودکان جهرمی :::  ارسالی ← M. PKY
باران -جهرم :::  ارسالی ← M. PKY
اعضای کانال مخاطبان
  کانال مخاطبان