عکس ارسالی از مراسم شیرخوارگان حسینی 96
همدردی جواد خیابانی با زلزله شب گذشته کرمانشاه :::  ارسالی ← محمد جهانگیری
مداحی حماسی از یزد :::  ارسالی ← آقای نادر شکریان
اعضای کانال مخاطبان
  کانال مخاطبان