روستای اسکیونگ (بارش و تگرگ بی سابقه) :::  ارسالی ← حسن عجمی
دهه فجر-مدرسه 22 بهمن آرین شهر :::  ارسالی ← مریم سادات جلیلی پروانه
اعضای کانال مخاطبان
  کانال مخاطبان