خبررسانی تدریجی
شوهر ماشینی :::  ارسالی ← سید
خوشبختی یا بدبختی :::  ارسالی ← سید
اعضای کانال مخاطبان
  کانال مخاطبان