خوشبختی یا بدبختی
شوهر ماشینی :::  ارسالی ← سید
خبررسانی تدریجی :::  ارسالی ← سید
اعضای کانال مخاطبان
  کانال مخاطبان