مرد زندگی (خواستگاری)
شب یلدا :::  ارسالی ← سید
نکات خانه داری (مدیریت وقت) :::  ارسالی ← سید
سوره فاطر :::  ارسالی ← سید
سوره شمس :::  ارسالی ← سید
شوهر ماشینی :::  ارسالی ← سید
خوشبختی یا بدبختی :::  ارسالی ← سید
خبررسانی تدریجی :::  ارسالی ← سید
اعضای کانال مخاطبان
  کانال مخاطبان