گورانی ئامان (زکریا) :::  ارسالی ← حیدری
نامه های زیرخاکی کا ئه وله :::  ارسالی ← فواد
که تانه و که تانه - حسن زیرک :::  ارسالی ← جعفر
اعضای کانال مخاطبان
  کانال مخاطبان