سارو :::  ارسالی ← سارو
نفس ابراهیمی از جوانرود :::  ارسالی ← مختار ابراهیمی
ده شتی گه‌وره، سه‌ر به ناوچه‌ی ئارمه رده :::  ارسالی ← ئه‌میری فرجی
:::  ارسالی ← گه زیزه
کچه کورد :::  ارسالی ← شیخ
نفس ابراهیمی از جوانرود :::  ارسالی ← مختار ابراهیمی
ملیا فیضی از بوکان :::  ارسالی ← بهترین دوست قرآن
سولین کاردار از سقز :::  ارسالی ← SAMAN
اعضای کانال مخاطبان
  کانال مخاطبان