نامه های زیرخاکی کا ئه وله
گورانی شایی - ایوب علی :::  ارسالی ← آزاد
گورانی گریان - شفیع رحمانی :::  ارسالی ← محمد
اعضای کانال مخاطبان
  کانال مخاطبان