دابسمش6 :::  ارسالی ←
دابسمش5 :::  ارسالی ←
دابسمش4 :::  ارسالی ←
دابسمش3 :::  ارسالی ←
دابسمش2 :::  ارسالی ← سراجی
دابسمش1 :::  ارسالی ← سربازان
منیره :::  ارسالی ← نیما
مادر :::  ارسالی ← کمال هیبتی
باران :::  ارسالی ← کمال هیبتی
خداحافظی :::  ارسالی ← کمال
دل پریشان :::  ارسالی ← فرزاد
ساقی :::  ارسالی ← عیسی خداداد
سفر :::  ارسالی ← عیسی خداداد
یار :::  ارسالی ← سوران یاهو
نور رخسار :::  ارسالی ← سوران یاهو
دنیا :::  ارسالی ← جمال احمد زاد
تصاویر طبیعت2 :::  ارسالی ← حسین خالندی
تصاویر طبیعت :::  ارسالی ← حسین خالندی
طبیعت :::  ارسالی ← سلیمان نجاری
پیرمرد :::  ارسالی ←
مهاباد ،باغ مکاییلی :::  ارسالی ←
مهاباد ،باغ مکاییلی :::  ارسالی ←
بەفراو ناوچەی منگورایتی :::  ارسالی ← ئیدریس خزری
کمپین نه به ترقه :::  ارسالی ← میلاد آذرگون
اعضای کانال مخاطبان
  کانال مخاطبان