خواص عدس :::  ارسالی ← صدا و سیمای استان مرکزی
سردار شهید نیازعلی طالبی :::  ارسالی ← رقیه سلیمانی
اعضای کانال مخاطبان
  کانال مخاطبان