مسابقه نوروز :::  ارسالی ← بابک
برنامه صبح مازندران :::  ارسالی ← یدالهی
پیشه کا :::  ارسالی ← پیشه کا
اعضای کانال مخاطبان
  کانال مخاطبان