حضور پای صندوق ها در ساعات پایانی شب :::  ارسالی ← Yaghob Amini
شکوه حضور قزوینی ها در روز سرنوشت :::  ارسالی ← Yaghob Amini
جشن ملی انتخابات ۹۶ در بوئین زهرا :::  ارسالی ← Yaghob Amini
تجلی حماسه حضور-آبیک :::  ارسالی ← Yaghob Amini
تجلی حضور 96 در قزوین :::  ارسالی ← Yaghob Amini
تجلی حضور قزوینی ها در پای صندوق های رای :::  ارسالی ← Yaghob Amini
حضور حداکثری همکاران صدا و سیمای مرکز قزوین در انتخابات 96 :::  ارسالی ← Komeil Soleimani
پشتیبانی مرکز قزوین در انعکاس حماسه حضور 29 اردیبهشت :::  ارسالی ← Komeil Soleimani
عروس و داماد قزوینی پای صندوق رای :::  ارسالی ← Yaghob Amini
ادامه حماسه حضور در قزوین :::  ارسالی ← Mohsen Siyahkali
حضور حماسی انتخابات 96 در مدرسه استعداد های درخشان قزوین :::  ارسالی ← Mohsen Siyahkali
حضور پرشور در مسجد ولایت قزوین :::  ارسالی ← Mohsen Siyahkali
اعضای کانال مخاطبان
  کانال مخاطبان