حضور پای صندوق ها در ساعات پایانی شب :::  ارسالی ← Yaghob Amini
شکوه حضور قزوینی ها در روز سرنوشت :::  ارسالی ← Yaghob Amini
تجلی حضور قزوینی ها در پای صندوق های رای :::  ارسالی ← Yaghob Amini
آیت الله عابدینی رای خود را به صندق انداخت :::  ارسالی ← Yaghob Amini
جشن ملی انتخابات ۹۶ در بوئین زهرا :::  ارسالی ← Yaghob Amini
تجلی حماسه حضور-آبیک :::  ارسالی ← Yaghob Amini
تجلی حضور 96 در قزوین :::  ارسالی ← Yaghob Amini
افتتاح محور منجیل - رودبار :::  ارسالی ← Shahram Mohseni
قزوین به سوی نوروز 96 :::  ارسالی ← Shahram Mohseni
اعضای کانال مخاطبان
  کانال مخاطبان
X

...مشاهده اعضای بیشتر