بیانیه پایانی روز جهانی قدس 96-قزوین
سخنان مهندس همتی پیرامون قدس :::  ارسالی ← Yaghob Amini
اعضای کانال مخاطبان
  کانال مخاطبان