دارم میام به سمت کربلای تو
سخنان مهندس همتی پیرامون قدس :::  ارسالی ← Yaghob Amini
اعضای کانال مخاطبان
  کانال مخاطبان