پرستاری،‌ سایه سفید محبت است در کالبد دلسوزان پاک‌دل
سخنان مهندس همتی پیرامون قدس :::  ارسالی ← Yaghob Amini
اعضای کانال مخاطبان
  کانال مخاطبان