احمقی به عنوان رییس جمهور قدرتمندترین کشور دنیا
مشکلات اهالی روستای کرمجگان :::  ارسالی ← Ř€žã
اعضای کانال مخاطبان
  کانال مخاطبان