آیا میدانید چرا شناگران ماهر هم در سدها غرق می شوند؟ :::  ارسالی ← قاسم
تقلب به این راحتی :::  ارسالی ← 1142
دلتون شکست مارو هم دعا کنید :::  ارسالی ← علی
معجزه مادر :::  ارسالی ← زهرا
داغلار آغلار :::  ارسالی ← آیدین
خط، زبانِ دست است. :::  ارسالی ← زهرا
صله رحم، عمر را زیاد و فقر را دور می سازد. :::  ارسالی ← @h_Bazmi
دعایی برای گشایش در کارها :::  ارسالی ← زهرا
رقیب اصلی :::  ارسالی ← حامد
خدایا.... :::  ارسالی ← ب
خدای من .... :::  ارسالی ← زهرا
اعضای کانال مخاطبان
  کانال مخاطبان