زینب زینب l نوحه معروف مرحوم سلیم موذن زاده اردبیلی
معجزه مادر :::  ارسالی ← زهرا
داغلار آغلار :::  ارسالی ← آیدین
اعضای کانال مخاطبان
  کانال مخاطبان