آیا میدانید چرا شناگران ماهر هم در سدها غرق می شوند؟
تقلب به این راحتی :::  ارسالی ← 1142
دلتون شکست مارو هم دعا کنید :::  ارسالی ← علی
اعضای کانال مخاطبان
  کانال مخاطبان