طبیعت بکر شهر چهاربرج در فصل بهار :::  ارسالی ← دیهمی
:::  ارسالی ← جواد رستم زاده
تاتائو روستای گوگ تپه :::  ارسالی ← hosein
فتتاحیه چهل و هشتمین دوره جشنواره فیلم رشد در دبیرستان مصطفی خمینی(ره) شعر چهار برج :::  ارسالی ← جواد رستم زاده
:::  ارسالی ← جواد رستم زاده
:::  ارسالی ← دیهمی
:::  ارسالی ← دیهمی
:::  ارسالی ← جواد رستم زاده
اعضای کانال مخاطبان
  کانال مخاطبان