بانوی کارآفرین :::  ارسالی ← رحمانی
حسود :::  ارسالی ← رضا عقیل
دکتر سعیده هاشمیان :::  ارسالی ←
تبریک بهار :::  ارسالی ← اصغر صادقی
افتتاح سی تی انژیو یزد :::  ارسالی ← abaas rez
وفات حضرت زهرا تسلیت باد :::  ارسالی ← محمدی
صدای جوانان :::  ارسالی ← Omid Salehi
زرگری یزد :::  ارسالی ← عبدی
بحران :::  ارسالی ← محمدی
کاراکال یزد :::  ارسالی ← رضایی
اتوبوسرانی :::  ارسالی ←
اعضای کانال مخاطبان
  کانال مخاطبان